Privacy policy

 

Ingangsdatum van deze versie: Deze versie van ons Privacy Beleid is geactualiseerd geweest op 30 april 2018 en is sinds die datum van kracht.

Inhoud

Algemeen 

1. Voor welke doeleinden worden Persoonsgegevens verzameld door Cwart ? 2

2. Aan wie kan Cwart Persoonsgegevens doorgeven ? 3

3. Welke Persoonsgegevens kan Cwart verzamelen en verwerken ? 3

4. Is Cwart verantwoordelijk voor andere websites ? 4

5. Hoe beschermt Cwart uw Persoonsgegevens ? 4

6. Wat zijn uw rechten ? 5

7. Kan dit Privacy Beleid worden gewijzigd ? 5

8. Hoe lang houden wij uw Persoonsgegevens bij ? 5

9. Wie kan u contacteren met vragen en verzoeken ? 5


Algemeen

Deze website (https://www.cwart.be/nl) ("Website") (met uitsluiting van om het even welke gelinkte sites) wordt beheerd door Cwart (afdeling van Enix NV), met zetel gevestigd te Kalfstraat 42, 8300 Knokke-Heist, RPR Gent - Afdeling Brugge, KBO-BTW BE 0445.243.163 ("Cwart" of "wij"), en wij zijn ook de verwerker van de door ons overeenkomstig dit Privacy Beleid op u betrekking hebbende op deze Website verzamelde en verwerkte Persoonsgegevens.

Dit Privacy Beleid beschrijft de aard van de informatie die wij op deze Website verzamelen, met inbegrip van informatie die betrekking heeft op geïdentificeerde of identificeerbare personen ("Persoonsgegevens"), voor welke doeleinden wij de Persoonsgegevens gebruiken, aan wie we ze eventueel kunnen doorgeven, en de rechten en keuzes die u kan uitoefenen met betrekking tot het gebruik van uw Persoonsgegevens. Dit Privacy Beleid beschrijft ook hoe uw Persoonsgegevens beveiligd worden en langs welke weg u ons kan contacteren in verband met onze gedragslijnen inzake privacy.

Wij verzoeken u dit Privacy Beleid te lezen alvorens u gebruik maakt van of Persoonsgegevens meedeelt op deze Website.

Door u op deze Website te begeven en hem te gebruiken, bevestigt u dat u gelezen heeft en begrijpt op welke wijze wij uw Persoonsgegevens kunnen verzamelen, verwerken, gebruiken en doorgeven zoals in dit Privacy Beleid is beschreven.

Gelieve te noteren dat alvorens uw Persoonsgegevens te gebruiken of mee te delen op bepaalde onderdelen van deze Website, u kan gevraagd worden om elektronisch te bevestigen dat u dit Privacy Beleid heeft aanvaard door een symbool of aanvinkbaar hokje aan te klikken. Het aanklikken van het symbool of aanvinkbaar hokje en het gebruik van deze Website betekent dat u de wijze waarop uw Persoonsgegevens zoals in dit Privacy Beleid is beschreven, worden verzameld, verwerkt, gebruikt en eventueel doorgegeven, begrepen en aanvaard heeft.

Onze gegevens van uw aanvaarding van dit Privacy Beleid, de datum waarop het is aanvaard en van alle toekomstige wijzigingen aan dit Privacy Beleid, zullen als onbetwistbaar schriftelijk bewijs van uw instemming gelden. 


1. Voor welke doeleinden worden Persoonsgegevens verzameld door Cwart ?

In bepaalde onderdelen van deze Website wordt u om mededeling van uw Persoonsgegevens gevraagd en meer bepaald van individuele gegevens, zoals uw naam, e-mailadres en/of adres. We kunnen deze gegevens voor verschillende op de Website aangegeven doelstellingen aanwenden:

- Eén doelstelling is u de zaken en diensten die u bij ons besteld heeft, te verstrekken, de contractuele relatie te beheren, facturaties en betalingen op te volgen en/of uw vragen over onze zaken en diensten te beantwoorden. Uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt omdat de verwerking noodzakelijk is om te contracteren of om stappen te nemen om een contract met u af te sluiten op uw verzoek - Artikel 6, 1., (b) AVG - of om een wettelijke verplichting na te leven - Artikel 6, 1., (c) AVG.

- Indien u ons daartoe toestemming heeft verleend, kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te benaderen per e-mail met nieuws over door Cwart aangeboden zaken en diensten (ontvangen van mededelingen, nieuwsbrieven of elektronische communicaties, of algemene informatie betreffende Cwart). Uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt op basis van uw toestemming - Artikel 6, 1., (a) AVG.

- Wij kunnen uw naam en adres ook gebruiken om u informatie betreffende Cwart te sturen per post. Als wij u telefonisch willen benaderen, kunnen wij uw telefoonnummer gebruiken (als u het ons heeft medegedeeld). Uw persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden op basis van ons legitiem belang om onze bestaande klanten te informeren betreffende gelijkaardige producten en diensten die wij aanbieden - Artikel 6, 1., (f) AVG) - en/of uw instemming - Artikel 6, 1., (a) AVG.

- Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor andere legitieme doelstellingen die u medegedeeld worden op het ogenblik dat u uw Persoonsgegevens meedeelt of zoals op een andere grond is toegestaan of vereist is om toepasselijke wetten en reglementeringen na te komen. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt omdat het vereist is op grond van legitieme belangen die door Cwart worden nagestreefd en deze belangen niet indruisen tegen uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden - Artikel 6, 1., (f) AVG.

Wij zullen uw voorafgaandelijke toestemming (opt-in) moeten bekomen voor de hoger opgegeven doelstellingen wanneer dit is opgelegd door de toepasselijke wetgeving.


2. Aan wie kan Cwart Persoonsgegevens doorgeven ? 

De Persoonsgegevens die u ons verstrekt of wij over u verzamelen, worden door Cwart niet verkocht noch anderszins kenbaar gemaakt met uitzondering van wat hierna is bepaald of indien u daartoe uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven.

Het kan noodzakelijk zijn uw Persoonsgegevens te delen:

- met in de EER gevestigde verbonden ondernemingen voor de in dit Privacy Beleid beschreven doelstellingen ;

- ingeval van fusie, overname, verkoop van activa, joint venture, of andere verrichtingen die een gehele of gedeeltelijke wijziging in de controle over of de eigendom van de Vennootschap tot gevolg heeft; of ingeval van een vennootschapsrechtelijke herstructurering, faillissement, insolventieprocedure of gelijkaardige omstandigheden, indien toegestaan en verricht overeenkomstig de toepasselijke wetgeving; of

- met derden-dienstverleners en leveranciers die namens ons en op basis van onze instructies handelen en welke diensten aan ons verstrekken zoals web-gerelateerde diensten, publiciteit of analyses, zodat we het product of de dienst die u bij ons heeft besteld kunnen leveren, om de webservices te beheren en om informatie op te slaan op back-up schijven; deze derde partijen kunnen de gegevens enkel voor de hoger opgegeven doelstellingen aanwenden; ieder ander gebruik is verboden.

Behoudens voor wat hoger is opgegeven, zal Cwart uw Persoonsgegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande instemming, tenzij het daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In het bijzonder mag Cwart uw Persoonsgegevens in de volgende omstandigheden kenbaar maken:

- om te beantwoorden aan een toegestane vraag om informatie van politionele of gerechtelijke autoriteiten of wanneer dit op een andere grond wettelijk vereist of toegestaan is;

- om te beantwoorden aan een noodgeval; of anderszins om de rechten, eigendom, veiligheid of zekerheid van derden, gebruikers van de Website of het publiek te beschermen.

Deze bestemmelingen kunnen gevestigd zijn in andere landen dan het land in hetwelk uw persoonlijke gegevens initieel werden verzameld. Dit met dien verstande dat uw persoonlijke gegevens enkel zullen worden overgemaakt binnen de Europese Economische Ruimte of andere landen die volgens de EU Commissie in een voldoende mate in bescherming van Persoonsgegevens voorzien.

Enkel een beperkt aantal personen binnen de Vennootschap (d.i. personen in onze verkoopdiensten, ondersteunende diensten, de juridische dienst, de financiële dienst, de IT en boekhoudingsafdelingen en een aantal managers met gedelegeerde verantwoordelijkheden) zullen toegang hebben tot uw Persoonsgegevens in de mate dat het vereist is dat ze daarvan kennis zullen nemen.


3. Welke Persoonsgegevens kan Cwart verzamelen en verwerken ?

Informatie die u verstrekt

Cwart verzamelt Persoonsgegevens die u betreffen (d.i. informatie die betrekking heeft op u als een geïdentificeerde of identificeerbare persoon), zoals uw naam, uw leeftijd, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw voorkeuren en interesses, door het gebruik van deze Website en meer bepaald wanneer u producten of diensten bestelt op de Website, vragenlijsten beantwoordt, formulieren of enquêtes invult die op de Website zijn gepost, met ons communiceert of deelneemt aan interactieve functies.

Automatische Informatieverzameling

Mits u daartoe wanneer het wettelijk vereist is, uw toestemming verleent, kunnen wij en onze derden-dienstverleners verschillende technologieën gebruiken die informatie verzamelen en verstrekken over de wijze waarop toegang wordt verschaft tot de Website en hoe deze wordt gebruikt. Dergelijke informatie kan betrekking hebben op het type van uw internetbrowser, uw besturingssysteem, uw dienstverlener, de webpagina's die u heeft bekeken, op welk tijdstip en hoe lang u de webpagina's heeft bekeken, demografische informatie over u (zoals uw leeftijd, geslacht, taal, locatie en interesses, wanneer beschikbaar) en websites die u heeft bekeken vooraleer u de actuele pagina bekeken heeft. Wij gebruiken deze informatie om een beter idee te hebben over hoe onze gebruikers interageren met onze Website en om onze Website daarop af te stemmen en te verbeteren. Deze informatie kan niet aan u individueel gelinkt worden, maar als we ze kunnen linken, dan behandelen wij ze overeenkomstig dit Privacy Beleid.

Bepaalde informatie wordt verzameld door cookies. Cwart gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën op haar Website zoals beschreven in het Cookiesbeleid dat geraadpleegd kan worden op deze Website. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies op deze wijze, dan moet u uw browser dienovereenkomstig afstellen. U zal altijd de mogelijkheid hebben om uw instemming te herroepen en uw keuze te veranderen door uw browser settings naar de toekomst toe te wijzigen. Als u de cookies die wij gebruiken onbruikbaar maakt, kan dit een invloed hebben op uw gebruikerservaring op onze Website.


4. Is Cwart verantwoordelijk voor andere websites ?

De Website kan verwijzingen bevatten (in een hyperlink, banner of knop) naar andere sites die verband houden met (een specifiek aspect van) deze Website. Het houdt niet automatisch in dat Cwart verbonden is met deze sites of haar eigenaars.

Deze websites vallen niet binnen de controle van Cwart. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, de producten of diensten die zouden worden aangeboden door deze websites of enig ander gebruik van deze websites, noch voor enige verwerking van gegevens en gedragslijnen inzake privacy die verband houden met deze websites. Wij nodigen u uit om de privacy kennisgevingen van deze websites te bekijken wanneer u hen bezoekt of hen Persoonsgegevens zou verstrekken.

5. Hoe beschermt Cwart uw Persoonsgegevens ?

Cwart draagt er zorg voor – en eist dat iedere dienstverlener en/of derde-verwerker van Persoonsgegevens voor en op instructie van Cwart er zorg voor draagt – dat gepaste technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettelijke vernietiging of accidenteel verlies, misbruik, niet-toegestane toegang, mededeling, verandering of vernieling en tegen iedere andere vorm van onwettige verwerking van informatie zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving.

Gelieve evenwel te noteren dat geen enkele elektronische doorgifte of opslag van informatie 100% veilig is. We kunnen bijgevolg, niettegenstaande de veiligheidsmaatregelen die we hebben opgezet om uw Persoonsgegevens te beschermen, niet waarborgen dat verlies, misbruik of wijziging van gegevens nooit kan plaatsvinden.

6. Wat zijn uw rechten ?

Krachtens de Privacy Wetgeving komen u volgende rechten toe (onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de toepasselijke Privacy wetgevingen): (i) het verkrijgen van toegang tot de persoonlijke gegevens die Cwart over u heeft, (ii) vragen om de persoonlijke gegevens te verbeteren, aan te vullen of te wissen, (iii) verzoek aan Cwart om het verzamelen, de verwerking of het gebruik van de persoonlijke gegevens te beperken, (iv) in bepaalde omstandigheden, bezwaar aantekenen voor legitieme redenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (met inbegrip van het recht om bezwaar aan te tekenen, op vraag en kosteloos, tegen de verwerking van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden), (v) het vragen van overdraagbaarheid van de gegevens, en (vi) om de identiteit te kennen van de derde partijen aan wie uw persoonlijke gegevens worden overgemaakt. U heeft ook het recht klacht in te dienen bij het bevoegd toezichtsorgaan.

Als u uw rechten onder de toepasselijke wetgeving wenst uit te oefenen, alsmede voor meer details en vragen betreffende de gegevensverwerkingsactiviteiten van Cwart, kan u ons contacteren door aan ons een gedateerd en ondertekend verzoek te richten samen met een kopie van uw geldige identiteitskaart of een ander geldig identificatiedocument, op ons hoger opgegeven adres of via e-mail op het onderaan in punt 9 opgegeven e-mailadres.


7. Kan dit Privacy Beleid worden gewijzigd ?

Behoudens in de mate dat het door wettelijke bepalingen wordt beperkt, kan Cwart op elk ogenblik - naar goeddunken - beslissen om het geheel of een gedeelte van dit Privacy Beleid met toekomstige uitwerking te wijzigen, aan te passen en/of aan te vullen overeenkomstig wat wettelijk is toegestaan. Elke wijziging aan dit Privacy Beleid zal weergegeven worden op deze pagina en u bij e-mail ter kennis worden gebracht (wanneer dit gepast of vereist is krachtens de wettelijke bepalingen mits wij over uw e-mailadres beschikken). Wij zullen bovenaan de datum opgeven op dewelke het Privacy Beleid het laatst gewijzigd is.

8. Hoe lang houden wij uw Persoonsgegevens bij ?

Persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan wat noodzakelijk is voor de hierin opgegeven doestellingen, tot tien jaar na het einde van uw eventuele contractuele relatie met Cwart, tenzij er kortere of langere bewaartermijnen krachtens de toepasselijke wetgeving gelden.

9. Wie kan u contacteren met vragen en verzoeken ?

Als u vragen heeft betreffende het Privacy Beleid van Cwart, of om uw rechten uit te oefenen krachtens de van toepassing zijnde wetgeving, kan u ons per e-mail contacteren op het e-mailadres info@cwart.be of op het bovenaan opgegeven contactadres.

 
 
 
Reserveren" data-isvisble="_entity_reserve-button-visible" class="xreservation_btn xaction_btn" target="_blank">Reserveren